Algemene Leveringsvoorwaarden

www.boarcontrol.nl is een onlineshop van Wijman Car Refinish handelend onder de naam BoarControl.

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij BoarControl als leverancier van producten optreedt.

 2. Aanbiedingen
  Alle aanbiedingen van BoarControl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. BoarControl heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Tekstfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

 3. Overeenkomst
  De koopovereenkomst tussen BoarControl en de koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

 4. Prijzen
  Alle prijzen zijn in Euro’s inclusief 21% btw.

 5. Verzendkosten
  Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. Indien u vragen heeft over de verzendkosten kunt u ons mailen via info@boarcontrol.nl.
  • Ophalen in Tubbergen: Gratis
  • Verzendkosten binnen NL: € 7,45
  • Verzendkosten naar België: € 11,00
  • Verzendkosten naar Duitsland: € 11,50
  • Indien de waarde van de bestelling hoger is dan € 250,00 is de verzending binnen Nederland en naar België of Duitsland gratis

 6. Levering en levertijd
  Bestelde producten die vooruit worden betaald, levert BoarControl binnen 3 werkdagen na orderbevestiging en ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. BoarControl streeft er naar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. De uiterste levertermijn is 30 dagen.
  Wanneer de bestelde producten niet binnen deze termijnen op het opgegeven afleveradres geleverd worden, heeft de koper de mogelijkheid om te koopovereenkomst te ontbinden. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
  BoarContol is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
  Aflevering geschiedt vanuit ons magazijn/winkel. BoarControl zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van BoarControl.
  Eigendom van de producten gaat over op de koper bij aflevering indien de producten betaald zijn.
  BoarControl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door BoarControl gedragen.

 7. Veilig betalen
  – vooruitbetaling ; bij vooruitbetaling maakt u het bedrag over van uw bankrekening naar de bankrekening van BoarControl. Deze manier van betalen duurt doorgaans een paar dagen. Uw bestelling wordt verzonden zodra de betaling binnen is.
  – iDeal: Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING(Postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

 8. Retourproducten
  Producten die u bij BoarControl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst worden geruild en/of retour gezonden, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit.
  De koper kan binnen 14 dagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder opgaaf van reden. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de koper/consument. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen 14 dagen, na ontvangst op het afleveradres, contact op te nemen met info@boarcontrol.nl.
  Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door BoarControl kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds is voldaan.
  Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@boarcontrol.nl.
  Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door BoarControl kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@boarcontrol.nl
  Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op u bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met info@boarcontrol.nl
  Indien bovenstaande termijn door de koper niet wordt gerespecteerd vervalt ieder recht van de koper.


  Indien u iets retour wilt sturen dient u gebruik te maken van ons retourformulier.

 9. Tevredenheidsgarantie, garantie
  Op al onze producten is 1 jaar fabrieksgarantie van toepassing.
  Mocht u na ontvangst van het artikel niet tevreden zijn of heeft u vragen omtrent een artikel dan kunt u een e-mail sturen naar info@boarcontrol.nl

 10. klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
  Gebreken: De koper dient de gekochte producten bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:of de juiste producten zijn geleverd; of de afgeleverde producten voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden; Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 48 uur na levering schriftelijk aan BoarControl te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de koper na ontdekking, en uiterlijk binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan BoarControl. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van BoarControl worden geretourneerd.
  Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst op het afleveradres.
  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BoarControl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.
  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan BoarControl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 11. Schadevergoeding
  BoarControl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
  De afnemer vrijwaart BoarControl in en buiten rechte voor alle aanspraken van derden betreffende productaansprakelijkheid van (rechts-)personen, die betrekking hebben op (beweerdelijke of echte) gebreken aan producten vanBoarControl, die de afnemer direct of indirect aan die derden heeft geleverd.

 12. Rechtsbetrekkingen
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen BoarControl en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 13. Nederlandse tekst prevaleert
  De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 14. Prijzen
  BoarControl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.